Person i politiskt utsatt ställning (PEP)   


Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) är det Malsoms skyldighet som registrerat betalinstitut att vidta skärpta åtgärder vid ingående av en kundrelationer gällande Malsoms betaltjänst med personer som är i politiskt utsatt ställning, förkortat “PEP”.


PTL innebär att betalinstitut måste ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion. Dessutom måste betalinstitut genomföra skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen.


Med PEP avses enligt PTL en person som har eller tidigare har haft, oftast de senaste 18 månaderna men ibland längre tid, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation som Röda korset, FN, Europarådet, Världsbanken eller WTO.


Med ”viktig offentlig funktion” avser PTL:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice, biträdande ministrar,

2. parlamentsledamöter, exempelvis i riksdagen, europaparlamentet

3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,

4. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,

6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och

7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.   

                                            

Med ”familjemedlem” avser PTL:

Maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.


Med ”känd medarbetare” avser PTL:

1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att anta, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och

2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att anta, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.


Begreppet ”nära förbindelser”

I första punkten ovan avser PTL nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. En förhöjd risk kan föreligga när det finns en intressegemenskap eller ett ömsesidigt beroende mellan en PEP och en känd medarbetare. En intressegemenskap kan exempelvis anses finnas mellan en ägare och en styrelseledamot i ett aktiebolag, eller mellan personer som har gemensamma ekonomiska intressen i samma juridiska person. Intressegemenskap kan även avse personer som sitter i styrelsen i samma bolag, politiska partier eller ideella organisationer.

I 3 kap. 20 § PTL står att när PEP har upphört att arbeta med den viktiga offentliga funktionen skall de särskilda åtgärderna i 3 kap. 19 § PTL ändå fortsätta att tillämpas i 18 månader efter den dag då personen inte längre har funktionen. Om risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism kan bedömas vara hög skall särskilda åtgärder enligt 3 kap. 19 § PTL även fortsatt tillämpas avseende kunden. Detsamma gäller när kunden eller verklig huvudman är familjemedlem eller känd medarbetare till PEP som upphört att arbeta med en viktig offentlig funktion.


Kunden skall anmäla om denne är en PEP

Kunder som är en PEP eller som har någon eller några av ovannämnda relationer med en PEP skall i samband med aktivering av sitt kundkonto i betaltjänsten informera Malsom om detta genom att sända ett mail till support@malsom.se med personnummer, namn och folkbokföringsadress och  “Anmälan om PEP” ifyllt i ämnesraden. Uppkommer en förändrad  situation där kunden blir en PEP skall även det anmälas till Malsom. Genom att aktivera betaltjänsten i Malsom intygar kunden att de lämnade uppgifterna stämmer och är fullständiga samt att anmälan har gjorts i enlighet med ovanstående PEP-policy.